بطور معمولی در هیدروموتورهای پیستونی از پیستون های یکطرفه استعمال می شود که باز شدن آن توسط فشار سیالی می باشد که بر آن ها اعمال می شود و کلیدی رجوع خویش سیال را تخلیه می کنند. هزینه انرژی در آن نسبت به دیگر کمپرسورها پایینتر است. خرابی و کارایی نادرست اجزای سیستم تعلیق ماشین نهتنها به بدنه و شاسی ماشین آسیب میزند، بلکه باعث تحت وارد شدن ایمنی ماشین میشود. سیستم تعلیق خودرو یکی از مهمترین قسمتهای یک ماشین هست و در دعوا قیمت خرید هر خودرو، امتیاز زیادی را به خویش piston 58 اختصاص میدهد. لرزش در همین کمپرسور به واسطه نرو ماده بودن چرخدندهها و محاسبات ظریف در دستگاه زیاد زیر است. در حالی که پیستون ساخته شده به وسیله آهنگری بدنه ای فشرده و متراکم داراست و حدود 70% مقاومتر از مدل ریختگی آن است. افست بودن یا این که بیرون از محور بودن گژن پین: به این مضمون‌ میباشد كه گژن پین در وسط پیستون قرار نگرفته و زیرا فشار احتراق به سمت چپ وارد میشود ، سمت چپ پرفشار و سمت راست كم فشار نامیده میشود . هم چنین آرایش سیلندرها به جهت کمتر شدن لرزش زیاد با است، مثلاً از یک موتور خطی نمیتوان انتظار زیادی برای کمتر لرزش داشت. نامگذاری این چیلر حساس عنوان “چیلر تراکمی رفت و برگشتی” به عامل ساختار کمپرسور آن می باشد.کمپرسور که در ساخت این چیلر به فعالیت رفته میباشد شامل یک سیلندر و پیستون می باشد. چیلرهای تراکمی از طرز کمپرسور هایی که مراحل انتقال سیالات را به صورت برگشتپذیر انجام می دهند، ابزارهای ایده آل برای تامین آب خنک مصرفی در صنایع تبارک می باشند. راندمان دستگاه بهواسطه حذف عیب ضربه قوچی از کمپرسور اسکرو فراتر از کمپرسور پیستونی است. اما نباید فراموش کرد که بهواسطه حذف سیلندر و پیستون دمای داخلی محیط جرم کمتر میشود و کمپرسور بهواسطه داغ شدن نباید خاموش شود. اکثر اوقات افرادی که از ماشینهای فردی خویش به کارگیری می کنند تاکنون حساس مشکلات متفاوتی در آن‌ها مواجه شدهاند. گنجایش های فراتر این چیلرها به جهت صنایع تبارک تر مانند نیروگاه ها قابل استعمال است.این چیلرها اساسی ابعاد بزرگتر میباشند البته هزینه های تعمیرات و محافظت کمتری را زور می کنند. زمانی هزینه انرژی حائز دارای می باشد که استعمال مدام از دستگاه کمپرسور در فرمان فعالیت قرار دارد.

ایندکسر