ویدئو کشف قارچ های دریایی را نشان می دهد که تقریباً نیم مایل در زیر یخ های قطب جنوب زندگی می کنند


IE 11 پشتیبانی نمی شود. برای یک تجربه بهینه ، در مرورگر دیگری به سایت ما مراجعه کنید.