جواب: مطابق ماده 1085 ضابطه مدنی به شرط هم اکنون بودن مهریه، زوجه می تواند تا تسلیم مهر از وظایفی که در قبال شوهر داراست امتناع کند و در حالتی که غیر مدخوله باشد امتناع او به شرح فوق موجب سقوط نفقه او هم نمیباشد؛ لذا مانع تعقیب کیفری شوهر ممتنع (خوددارای کننده) از پرداخت نفقه نیست. اگر‌چه در همین مورد ها زن این اختیار رسمی را داراست که آن‌گاه از عقد هم برای گزینش مهریه اقدام کند اما درصورتیکه قبل از تعیین کردن آن، فوت کند و هیچ دسته رابطه ناشویی نیز میان زوجین شکل نگرفته باشد، هیچ مهریه ای به او وکیل مهریه شیراز تعلق نمی یابد. در همین مرحله زوجه یا این که وکیل او می توانند به جهت پرهیز از فراروگریز زوج و یا این که خودداری از هر جور نقل و انتقال اموال او به دیگران، رسیدگی به التماس توقیف اموال را از شعبه مربوطه تقاضا کنند. درصورتیکه زوج پس از ابلاغ اجرائیه اموال خویش را به قصد گریز از دِین منتقل کند در صورت شکایت و اثبات آن براساس ماده 4 ضابطه نحوه محکومیتهای مالی به مجازات محکوم میگردد. همچنین هر میزان از مهریه را که در همین فرم قید نمایید دیگر نسبت به آن نمی توانید تقاضای توقیف اموال نمایید. به عبارتی مهریه معمول هست که زوجین زمان عقد ازدواج مبادرت به تعیین آن نمودند و در جور و مقدار آن دارای هم به توافق رسیده اند. برای اقدام از نحوه دادگاه حقوقی خانواده زن می تواند در رخ تمایل کلیدی مراجعه به وکیل پایه یک دادگستری و دریافت مشاوره حقوقی مراد خود را ( مقدار مهریه ) در صفحه های منحصربه‌فرد دادخواست نوشته و مهریه خود را از نحوه دادگاه محل سکونت همسر و محل سکونت خویش ( در صورت زندگی در محلی غیر از محل سکونت زوج ) درخواست نماید که بعد از طرح دعوا دادگاه زوج را به پرداخت مهریه ملزم می کند. یعنی درصورتیکه زن مهریه را از طرز دادگاه مطالبه کند و مرد آنرا پرداخت نکند و اموالی نیز برای توقیف نداشته باشد در غایت راهی زندان خواهد شد. به این معنی که چنانچه زوج بضاعت و توان پرداخت مهریه را نداشته باشد زن نمی تواند آن را از او مطالبه نماید و هر زمان که مرد قادر به پرداخت باشد زن می تواند مهریه خود را از همسرش مطالبه کند. دین ممتاز بودن مهریه حتی در زمانی که مرد فوت کند نیز منجر می شود که بر هر طلب دیگری مقدم باشد.

ایندکسر