هدرز ها را میتوان بر اساس ظاهری که دارند، در دستههای گوناگون دستهبندی کرد، بنابراین شرکت سازنده باید اصلی توجه به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک مدل از این قطعه را طراحی کنند. اشکال هدرز را می توان در سه جور کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز باید مهم اعتنا به موضوعاتی زیرا ارتقاء توان هدرز، توجه به مقدار آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از لوازمی است که به جهت ارتقاء عجله و توان اتومبیل آیتم استعمال قرار میگیرد ، به جهت اینکه بتوانید نهایت راندمان را از خودرو پراید اخذ نمایید این آیتم یک عدد از موارد لازم میباشد. طراحی و ایجاد مانیفولد به صورتی می باشد که تراز آن صیقلی وجود ندارد و زبر و ناصاف نیز به لحاظ میرسد، از این جهت در هنگام خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، اما از آنجاییکه در طراحی و ایجاد هدرز پراید یورو4 فولادی از نحوه خمکاری استعمال شده است، مرحله آن صاف و صیقلی چشم میگردد و به همین عامل خروج گازهای آلاینده به بهترین حالت ممکن حادثه میافتد. درصورتیکه بخواهیم در ارتباط مهم طراحی همین قطعه بگوییم؛ بایستی گفت که این قطعه سطحی تماما صاف و صیقلی دارد، چرا که در صورتی که اینچنین نباشد و بر روی مرحله آن زبری دیده شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، براین اساس ساخت و طراحی این قطعه را می توان یک کار مشقت بار و نیازمند به دانش اختصاصی در حیث گرفت. در یک تعریف‌و‌تمجید کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همچنین تقویت موتور در حیث گرفت که در وقتی که بها ماشین بالا می رود و اشخاص بضاعت و توان خرید کردن یک خودرو پرقدرت و اهمیت کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار میگیرد و آن را بر بر روی ماشین هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاری میکنند که کارگزاشتن این قطعه منجر بروز ویژگیهای مختلفی در ماشین هم میشود. در صورتی که در طراحی و تولید خودروی شما از قطعهی هدرز به کار گیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، اساسی شتاب و عملکرد بهتری از ماشین بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط اصلی طراحی و ساخت همین قطعه حساس دارد، دوران و هزینهای میباشد که شما می بایست به جهت آن در حیث بگیرید، ایجاد هدرز را می توان یک فرایند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این دلیل اکثری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در نظر میگیرند که می بایست بهصورت جداگانه بر روی اتومبیل کارگزاری شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استعمال نمیکنند. همین دو قطعه از لحاظ کالا و ساختاری کلیدی یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در لحاظ گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا آمدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی با کمترین مقاومت از اگزوز ماشین خارج می‌شوند و پروسهی انجام این واقعه دارای هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه حساس مانیفولد، بسیار پر سرعت و آسانتر هست و این مسئله خویش می تواند بر خنکسازی موتور نیز اثر گذاری داشته باشد. وقتی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط اهمیت هدرز فولادی پراید وب سایت خویش باشید.

ایندکسر