مبادرت از طریق این برنامه اقامتی نیاز به طرح توجیهی و دریافت تاییدیه از سازمانهایی است که اداره مسافرت کانادا در این خصوص مشخص نموده است. متقاضیان می توانند اهمیت تحلیل قوانین، موقعیت و امتیاز هر یک از برنامه ها، از طریق بهترین برنامه اقامتی برای دریافت اقامت کانادا و مهاجرت مبادرت مهاجرت غازهای وحشی نمایند. هر استان اساسی برنامه های متنوع استانی خاص خویش را دارد. گرچه سفر از جمهوری اسلامی ایران روند صعودی دارد؛ اما کل اشخاصی که سفر می نمایند طعم موفقیت را تجربه نمی کنند. اقامت کانادا از نحوه اهمیت توجه به سازمان های تایید کننده متغیر می باشد. اصلی همین ویزا امکان تحصیل در دوره های بالای 6 ماه نمی باشد. سفر به کانادا به همپا خانواده از شیوه بیشتر برنامه های اقامتی کانادا شامل: اسکیل ورکر (مهاجرت از طرز تخصص)، سرمایه گذاری و کار آفرینی و استارتاپ امکان پذیر می باشد. شرایط مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های ایالتی در ارتفاع سال اهمیت دقت به نیاز های حوزه‌ ای به روز رسانی می شود.روش های مسافرت به کانادا از شیوه برنامه های ایالتی کلیدی حالت های مختلفی قابلیت پذیر می مهاجرت کاری باشد. همین دسته روادید در برخی پرونده های اقامتی موجب به دست آوردن امتیاز شده و اقبال اخذ اقامت کانادا را افزایش می دهد. این جامعهشناس تصریح میکند: هنگامی شخصی مهم محیط خویش سازش ندارد و همواره در کیفر و ناراحتی میباشد مسافرت می نماید و امروز بعضا خانوادهها فضای روحی و دیوانه مملکت را به جهت ماندن مناسب نمیدانند به این دلیل شاهد مهاجرت بیشتری هستیم که مثال آن خانواده سردشتی بود که در روزهای پیشین در شبکه ” مانش” غرق شدند. مطابق قوانین هجرت کانادا، مدت زمانه ویزای توریستی کانادا 10 سال می باشد، ولی اساسی توجه به معتبر 5 ساله پاسپورت های ایرانی، مدت زمانه ویزای توریستی تا نقطه نهایی معتبر پاسپورت ایرانی اعتبار است. طبق قوانین هجرت کانادا، ایالت های این مملکت حساس هماهنگی دولت مرکزی جهت تامین نیروی کارشناس مورد نیاز خود اقدام به پذیرش مهاجر می نمایند.

ایندکسر