مریخ نورد Perseverance اولین حرکت خود را آغاز می کند


IE 11 پشتیبانی نمی شود. برای یک تجربه بهینه ، در مرورگر دیگری به سایت ما مراجعه کنید.