داده ها سم شناسی بیش تر: براساس داده ها ما در گزینه سمیت حاد و مزمن همین ماده به طور کامل تحقیق نشده است. 2. دیتاها موجود در این گواهی براساس برگه های داده ها ایمنی ارائه شده به وسیله کمپانی های اعتبار تولیدکننده در دنیا است که منابع کلیدی آن در نصیب منابع و ماخذ آورده شده و در مواردی براساس استانداردهای موجود در درون کشور، بومی سازی شده است. سمیت برای آبزیان :اطلاعات تکمیلی بیشتری در دسترس نیست. ولی حتمی به ذکر میباشد ماده سمی وجود ندارد و در هنگامی که تجزیه میشود، اکسیژن آزاد می کند. اذن ندهید ماده به رخ رقیق نشده یا این که در مقادیر فراوان به آب زیر زمینی، مسیر آب و سیستم فاضلاب برسد. همچنین قابل ذکر است از همین ادغام در چیره سوخت موشک هم استفاده می‌شود و ابر دودی شکلی را که زمان شلیک موشک دیده اید به وجود می آورد. این کود، نسبت ازت به پتاسیم ۱/۳ است. می بایست همین موادتشکیل دهنده در طول عصر رویش همواره به مقدار به اندازه از خاک در اختیار گیاه قرارگیرد. اطلاعات طبقه بندی شده ای در مورد سرطان زایی همین ماده بوسیله ACGIH ,EPA,IARC,OHSA,NTP وجود ندارد. بسته بندی مواد آلوده: باید برطبق الزامات رسمی موجود انجام شود. توصیه: به جهت دفع صحیح با مراجع قانونی مشورت کنید. نکات عمومی: فارغ از مجوزهای رسمی لازم، ماده را در محفظه رها نکنید. زمانی که ما نیتراتها را میخوریم؛ آن‌ها در دستگاه گوارش ما به پتاسیم نیترات از چه جایی بخریم نیتریت تبدیل میشوند. منابع طبیعی اهمیت KNO3 به در کشورهای هند، اسپانیا، مصر و ایتالیا است. پتاسیم نیترات یک کود به طور کامل محلول در آب هست که می تواند به عنوان کود آبیاری، مصرف خاکی و محلول پاشی آیتم استعمال قرار بگیرد. باید گفت نیترات پتاسیم در واقع نوعی ماده شیمیایی هست که از آمونیوم نیترات و ادغام آن دارای پتاسیم هیدروکسید به وجود می آید. از انتقال این ماده به گوشه و کنار زیست اجتناب کنید. سمیت دستگاه ساخت مثل: RTECS شامل اطلاعاتی درباره ی سمیت ساخت نظیر به وسیله این ماده است. یا این که می توان برای ساخت نیترات پتاسیم از هیدروکسید پتاسیم برای خنثی کردن اسید نیتریک طی یک واکنش زیاد گرمازا به کارگیری نمود. از قرن ها وسطی در مراقبت گوشت و پوست برنزه و همینطور تولید شیشه آلات و فلزکاری نقش داشته است. نیترات پتاسیم یک کود کاملا محلول در آب می باشد که می قدرت از آن در هر تراز از رویش گیاه استفاده نمود. تیمارهای شوری در پنج مرحله (0 ،150 ،300 ،450 و 600 میلی مولار) سدیم کلراید، بعنوان فاکتور نخستین و محلول نیترات پتاسیم در چهار تراز (0 ،1 ، 2 و 3 (%بعنوان فاکتور دوم و محلول گلایسین بتایین در پنج سطح (0 ،30 ،60 ،90 و 120 میلی مولار) بعنوان فاکتور سوم بهصورت پیشتیمار در نظر گرفته شد.

ایندکسر