گژنبین: گژنبین یا این که انگشتی، میلهای توخالی بوده و رابط در میان شاتون پیستون فوتبال و پیستون است. قسمت پایینی میله را درپوش میله می نامند و اهمیت میخ یا پیچ به خویش میله محکم می شود. پیستون قطعهای نسبتاً استوانهای رخ است؛ نسبتاً از آن روی که سازندگان همین قطعه، به میزان فراوان اندک به آن شکل بیضوی می‌دهند چراکه به دمای پیستون به زمان حرکت ماشین به شدت بالا می‌رود و حتی ممکن میباشد به دماهایی زیرا 2200 جايگاه سانتیگراد هم برسد و این دستور باعث انبساط پیستون می‌گردد و در این وضعیت هست که پیستون شکل استوانهای به خود میگیرد. پیستون خودرو قطعه استوانه شکلی هست که در درون سیلندر دارای اتصال داشتن به شاتون حرکت رفت و برگشتی دارد.پیستون قطعه مهم موتور میباشد و روزگار های موتور را به وجود می آورد. روغنکاری در مسافت میان دیواره سیلندر و پیستون: روغنکاری دیواره سبب ساز به کاهش اصطکاک میان دیواره سیلندر و پیستون میگردد. آدونس باشد یعنی این‌که سیستم جرقه زنی موتور زودتر از هنگامی که نیاز به جرقه زدن باشد عمل کند. درهنگام عملکرد، اثر آببندی اتصال مورب بی تردید از پیستون حلقه ها اهمیت یک اتصال مستقیم خوبتر است. همین پیستون ها عمدتا در خودروهای سواری و سبک به کار گیری می گردد . تنها چیزی که مشتری در زمان خرید می تواند در پیستون چک کردن کند، عدم وجود خوردگی و آثار ضربه و یا این که سایش بر روی مرحله رویی آن است. کمتر سطح تماس در میان پیستون و جداره سیلندر تا دستکم ممکن: ارتقاء سطح تماس به معنای افزایش اصطکاک بوده و آسیبهای جدی را به دنبال خواهد داشت؛ شایان ذکر می باشد که رینگها ممکن است سپس از مدتی ساییده شده و این امر هم می تواند باعث به ارتقا اصطکاک گردد. پیستون دارای سر محدب: سطح تاج آن‌ها شکلی گنبدی دارد. با افزایش تعداد این قطعه، اندازه بلوک سیلندر هم ارتقاء می یابد؛ میل لنگ هم اهمیت توجه به تعداد سیلندرهای خودرو، امکان پذیرش شاتون را خواهد داشت. این ایراد وقتی پیش میآید که مایع خنک کننده از واشر سرسیلندر نشت کرده باشد و مایع خنک کننده به داخل محفظه احتراق وارد شود و این موجب شکسته شدن آلومینیوم و سوراخ تناول کردن آن میشود، در زمانهای شدیدتر قابلیت و امکان دارد سبب خوردگی حاشیه سرسیلندر و بخش مربوطه در سرسیلندر شود، درصورتیکه مایع نشت کرده اندک باشد به رخ یک لکه سیاه ریز بر روی واشر سیلندر معلوم میشود.

ایندکسر