در محل هایی که قابلیت باز و بستن درب دریچه دسترسی رشته کوبل به خاطر فاصلهی کمِ فی مابین درب و دستگاه از بالا و هم فاصله کمِ درب حیاتی موانعِ زیرِ درب دریچه دسترسی فن کویل وجود ندارد درب دریچه دسترسی فن کویل را اصطلاحا به صورت “مشابه لولا” یا “بذاربردار” می سازند.در همین طرز به جای استفاده از لولا از یک نشمینِ سه پری استفاده میگردد و درب روزنه دسترسی حرفه کویل به صورت اُریپ از بغل در بر بر روی نشمینِ همین سه پری جانمایی و مهم بالابردنِ درب روزنه دسترسی حرفه کویل نسبت به تثبیت آن حیاتی قفل اقدام میشود.از تفاوت های روزنه دسترسی فن کویل لولایی دارای این همین دریچه دسترسی رشته کویل به کارگیری از همین قطعه به جای لولا هست و اینکه در همین مدل روزنه دسترسی حرفه کویل درب روزنه دسترسی رشته کویل به کلیه از قاب قطع شده و پس از انجام امور مربوطه مجدد در محل آیتم نظر تعبیه میگردد.نکته دیدنی توجهاینستکه شرایط جداشوندهی این نوع دریچه دسترسی حرفه کویل بر خلاف جور وزنهای به جای بالارفتن و محصورشدن در فضای سقف کاذب به سمت ذیل در میآید. به مراد حذف مشکلات سیستم دو لولهای و سه لولهای، سیستم چهار لولهای نوآوری شده است. فن کویلهای کانالی در گنجایش های 600 الی 2000 فوت مکعب در دقیقه (CFM) و در دو گونه افقی و ایستاده ساخت می گردند که اضطراری می باشد قبل از استعلام قیمت یا توصیه ساخت، افقی یا این که ایستاده بودن حرفه کویل کانالی آیتم نیاز را گزینش فرمایید. رنگ روزنه فن کویل پلاستیکی عمدتا سفید یا این که شیری است و صورت آن به شکل چهارگوش مشبک و گرد مشبک میباشد و از میزان مرغوب بودن فراوان دریچه حرفه کویل شیراز مطلوبی برخوردار است. اگر بعد ها دریچه تحت حرفه کویل بزرگ باشد از ورق اهمیت ضخامت ۲۵/۱میلیمتر استعمال میشود. حرفه کویل دیواری هم که مدتی میباشد عرضه شدهاند و مورد توجه سازندگان پروژههای ساختمانی قرار گرفتهاند، روی دیوار کارگزاشتن میگردند. ● امکان نصب فیلتر در بر روی دریچه. پس از تکمیل فرآیند ایجاد روزنه دسترسی حرفه کویل شیاردار آلومینیومی وزنهای نوبت به تولید درب روزنه دسترسی حرفه کویل می رسد.ابعاد درب روزنه دسترسی حرفه کویل بر شالوده بعد ها داخلیِ قاب روزنه دسترسی فن کویل حاصل میگردد.برای سهولت در جابجایی و بازوبستنِ درب روزنه دسترسی حرفه کویل شیاردار وزنهای می بایست به میزان یک تا دو میل از هر ضلعِ داخلیِ کادر دریچه دسترسی حرفه کویل کم کنیم تا بواسطهی این بادخور،درب روزنه دسترسی فن کویل بر روی نشیمنِ کادر روزنه دسترسی فن کویل جانمایی گردد. درصورتیکه بخواهیم به وظایف حساس فن دیواری بپردازیم، بایستی بگوییم که فن دیواری نظیر هر حرفه کویل دیگری عضوی از سیستم تهویه مطبوع به شمار میآید بنابراین باید از عهده تهیه و تنظیم و در اختیار گرفتن دما، تهیه و کنترل رطوبت، به جریان انداختن هوا و تهویه محیط بربیاید. 4. بعد ها : رشته کویل انتخابی بایستی از نظر بعدها هم در محل مورد لحاظ قابل کارگزاشتن باشد. قبل از خرید و پیشنهاد فن کویل مورد نیاز، چپ یا این که راست بودن محل اتصال لولههای حرفه کویل را معلوم نمایید. 5. کویل : کویل در واقع همان محل عبور سیال سرد یا این که گرم می باشد و طبق معمول از محصول لوله های مسی اساسی فین های آلومینیومی تولید می شود.

ایندکسر