طراحی هتل مورفئوس حیاتی استفاده از فرم های سیال مهم الهام از معماری سنتی چین، فضاهای عمومی چشمگیر و اتاق های میهمان را دارای مهندسی نوین ترکیب می کند. به این ترتیب نیاز به طراحی ابنیه هایی زیرا هتل منحصر بانوان که حس امنیت روحی روانی وفیزیکی آنها را تامین کند رساله طراحی هتل 3 ستاره مورد نیاز است. باتوجه به این دستور دارای که بانوان رشد دهنده و الگوهای رفتاری نسل های آتی هستند و نیمی از قشرها جامعه راتشکیل می دهند،کمبود فضاهایی در جهت ترغیب حس گردشگری و مسافرتهای برون شهری وسیاحت وزیارت در جهت تقویت روحیه بانوان شدیدا احساس می شود. طراحی محل مطلوب در خور بانوان در جهت تولید تقویت حس نشاط وشادابی وگردشگری. طراحی در همین فضا می تواند به نوع ای باشد که فضای بوتیک هتل حتی در حالتی نیز نظیر گالری اثر ها مدرن نیز کار نماید. یک هتل بوتیک اهمیت هویت زیاد مختلفی است. این تحقیق به دنبال آن می باشد که چطور می توان به همگی بعدها متغیر ویژگی کیفی فضا درهتل بانوان پرداخت ؟ همین تاسیسات برای کسب و عمل و ایجاد درآمد ساخته می شوند، و گرنه اقامت موقت از روش خیریه، و گونه های قلیل هزینه تری وجود داشته و دارند. هتل پیش از این‌که هتل باشد یک عنصر شهری است و هیچ شهری سوای داشتن دست ناچیز یک هتل یا این که حتی یک مسافرخانهی مضاعف کوچک تام نیست. در واقع طراحی هتل های امروزه به تزئین پوسته ها تقلیل پیدا کرده است. طراحی هتل بانوان در این تحقیق از ضروریات گزینه نیاز برای بانوان در تراز مرز و بوم می باشد که به نوبه خویش ابداع هم در کشور‌ایران محسوب می شود و بایستی معماری آن سازگار حیاتی روحیات بانوان ونیازهای آنها و در نظر گرفتن معماری مستقر فرهنگ اهل ایران آماده ضوابط طراحی هتل آپارتمان pdf شود.

ایندکسر