ضد کف ناسازگار اساسی سیستم، عیوب دیگری از قبیل ایجاد حفره در تراز فیلم و کدری لایه رنگ هم به وجود می آورد و حتی به جای از فی مابین بردن کف، سبب ساز تثبیت کف در سیستم می شود که اصلی کمتر مقدار مصرف ضد کف، همین عیوب جانبی از میان می رود البته خاصیت حساس آن به این معنی که ضد کف بودن هم کمتر می یابد. در حالی که ، Meusburger و Segebrecht (1980) غلظت های افزودنی نوع ای ضد کف را از 10 تا 300 ppm پیشنهاد می کنند. او‌لین ضد کف، فقط کف های سطحی را از دربین می بردند، یعنیفقط بضاعت حذف حباب از مرحله مایعات را داشتند، درحالی که آن‌گاه ها به مرور ساختار ضد کف ها به گونه ای شد که توان حذف حباب از داخل مایعات را نیز داشتند. به باعث پخش مواد ضد کف در مایع اطراف حباب، لایه ای اصلی کشش سطحی و نیروی چسبندگی قلیل تر جایگزین لایه منعطف و الاستیکی رنگ شده و سبب ساز ترکیدن حباب می گردد. ایجاد نیروی دافعه بارهای هم نام، در گروههای قطبی نزدیک منجر کاهش کشش سطحی مایع و حرکت مایع در اطراف حباب به طرف زیر شدن و صرفا حباب کف بر روی مرحله باقی می ماند. وقتی که مایع از اطراف حباب به تحت کشیده شده و ضخامت جداره حباب نسبتاً ً به 10 نانومتر برسد، حباب کف شکسته می شود. در این شرایط هنوز مایع اطراف حباب وجود داراست و حباب های ریز و کروی مرطوب روی تراز چشم می شوند. اصلی تحت کشیده شدن مایع از اطراف حباب، تیم های قطبی هم اسم مجددا ً به نیز نزدیک می شوند. بر مبنا قانون Stokes (V≈r2/ᶯ) ، سرعت به تراز داخل شدن حباب گاز به مجذور شعاع حباب رابطه مستقیم و اهمیت گرانروی مایع نسبت معکوس دارااست و اصلی افزایش ترازو حباب، سرعت حرکت حباب به طرف مرحله فیلم افزایش ضد زنگ کف کولر می یابد. یک کفگیر بر پایه روغن همچنین حاوی یک موم و / یا سیلیس آبگریز است تا کارایی را ارتقاء دهد. ضد کف های پودری در اصل ضد کف هایی بر شالوده روغن و حامل ذرات ریزی همچون سیلیس هستند. آنتی فوم های پایه سیلیکونی به طور نمونه می توانند ترکیبی از پلی متیل سیلیکون کندانسه شده مهم پلی پروپیلن گلیکول لورات و گلیسیرول منو استارات و همینطور پلی اتیلن استارات ضد عفونی کف اتاق عمل باشند.

ایندکسر