سخنرانی های کامل رئیس جمهور بایدن را در مورد سالگرد همه گیری کوید بررسی کنید


IE 11 پشتیبانی نمی شود. برای یک تجربه بهینه ، در مرورگر دیگری به سایت ما مراجعه کنید.