دمپر شبکه در دو شکل گرد و چهارگوش بر پایه سایز کانالی که قرار میباشد میزان هوای عبوری آن تهیه شود ساخته میشود. دمپر هوا غالبا به دو صورتِ چهارگوش و گرد بر اساس مقطع شبکه هوا و بر مبنای ابعادِ نتورک اصلی ضخامتِ متنوع، ساخت می کردد. دمپر کانال اصلی انواعِ متنوعی میباشد که اسامیِ آنان ذکرمیگردد: الف-دمپر چهارگوش الف-1-دمپر مهم تیغه های موازی الف-2-دمپرِ ضدِحریق الف-3-دمپرِ بادی(بالانس دمپر) الف-4-دمپرِ 7و8 الف-5-دمپرِ هوابُر ب-دمپر گِرد ب-1-دمپرِ گردِ نتورک گرد ب-2-دمپرِ گِردِ پروانه ای(مستقیماً به پشتِ روزنه های گرد متصل میشود). دمپر چها گوش کلیدی انواع گوناگون از قبیلِ دمپر دارای پره های موازی،دمپر حیاتی پره های هفت و هشت، دمپر هوابُر،دمپر ضد حریق،دمپربادی(بالانس دمپر)میباشد. قیمت دمپر ۷و۸ تفاوت آنچنانی با ارزش دمپر موازی نداشته و همین دونوع دمپرتقریبا در یک رِنجِ قیمت هستند. در این نحوه دارای ایجاد یک جعبه فرمانِ برقی، عملکردِ دمپر را به سنسور دود و حرارت متصل مینمایند و همزمان مهم کارکردِ همین سنسور، جعبه فرمان نیز به دمپر ،فرمانِ انسداد میدهد و به این ترتیب دمپر مسدود می شود.بدیهی میباشد ارزش دمپر ضدحریق برقی بالاتر از قیمت دمپر ضدحریق مهم فیوز می باشد. در دمپرِچهارگوش به جای به کارگیری از یک تیغه از تعدادی پرّه ی موازی که کلیه باهم به وسیله ی اهرمی واحد به نوع دمپرِ برقی یا این که دستی مرتبطند کارکردِ واحدی را که به عبارتی تنظیمِ مقدار هوای عبوری هست را به عهده دمپر کانال هوا در یخچال الکترواستیل می گیرند. در صورتیکه بعد ها دمپر از شرایط معمولی بخش اعظم باشد در ساختار سازه سازه ای نگهدارنده یا این که کمکی بصورت قید، بعنوان ستون در در بین دمپر ایجاد و تیغه های دمپر را بصورتِ دوستونی، سه ستونی و یا این که حتی چهارستونی تعبیه می نمایند که تیغه های دمپر توان لازم در انسداد یا این که تنظیمِ هوای عبوری از دمپر را داشته باشند و در برابر فشار هوا تغییر‌و تحول حالت پیدا نکنند. در تمجید عمومی دمپر ( دمپر هوا) می اقتدار گفت دمپر وسیله ای است به جهت کنترل مقدار هوای عبوری یا انسدادِ هوای کانال یا این که داکتِ هوا به جهت تولید تهویه مطبوعِ در محیط . دمپر دستی هوا وسیله ای به جهت متوقف کردن یا این که تهیه جریان هوا در کانالها هستند. تیغه های دمپر۷و۸ طوری تنطیم شده اند که هم‌زمان حساس عملکردِ نوع دمپر یک درمیان و بصورت معکوس عمل می نمایند و گشوده و بسته شدنِ تیغه های دمپر بصورتِ ۷و۸ به رویت می رسد. ساختار ظاهریِ دمپر ۷و۸ به لحاظ کادر و قاب دقیقا مشابه به دمپر موازی می باشد،اما عملکردِ تیغه های دمپر دقیقا بصورت نا موازی و در اصطلاح بصورت ۷و۸ کار می کند. در دمپر هایی که تیغه های دمپر به طور مکانیکی و بصورت دستی در اختیار گرفتن و باز و بسته می شوند، یک گونه دمپر مکانیکی در قسمتِ بیرونیِ بدنه دمپر تعبیه شده که بصورت دستی کار می نماید و عضو حساس دست آن را گشوده و بست و میزان هوای عبوری از دمپر را تهیه می کند، که اهمیت اعتنا به تکنولوژیِ معمولی در ساخت و به کارگیری آن و همینطور جنسِ ارزانِ نوع دمپر دستی، می قدرت گفت قیمت دمپر اهمیت جور دمپر دستی(صرفاً مکانیکی)، مضاعف ارزانتراز بها دمپر با گونه دمپر حساس موتور الکترومکانیکی است. به جهت اشخاصی که هر گونه نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همینطور راهنمایی در مورد چگونگی به کارگیری از دمپر کانالی دستی ، شما شاید می توانید با ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر