اين بيماري در اثر تنگ شدن مجراي دريچه آئورت به وجود ميآيد. تنگ شدن مجرای دریچه آئورت ممکن میباشد در برهه زمانی کودکی مشکلی برای فرد تولید نکند، اما زمانی سن او ارتقا مییابد، مشکلات ناشی از این عارضه هم بروز پیدا میکند. تنگی دریچه آئورت اصولاً افراد پیر و مسن را سرگرم می‌نماید و در نتیجه تغییر و تحول شکل بافت و یا تجمع کلسیم در دهانه همین دریچه به وجود میآید. تنگی دریچه آئورت اصولاً یک بیماری مربوط به افراد مسن به شمار می‌رود که در اثر تغيير صورت ساختار دريچه آئورت و یا تجمع کلسیم (کلسیفه شدن) در لبههای آن ایجاد میشود. آن گاه هنگامی که بالن به دهانه دریچه آئورت میرسد، آن را باد میکنند تا متورم شده و لبههای روزنه آئورت را از هم قطع کند. نکته زیاد مهمی که لازم است در اینجا ذکر شود آن می باشد که فرد دچار به تنگی روزنه آئورت ممکن می باشد هیچ نوع علائمی نداشته باشد، البته در صورتی که تحرک فیزیکی معمول او در حد قابل توجهی کاهش پیدا کرده و یا مبتلا ضعف شدید و غش شده است، لازم می باشد به پزشک مراقب تندرست مراجعه کند تا احتمال بروز نارسایی قلبی در او آیتم بررسی قرار گیرد. نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید آن است که اغلب افرادی که به تنگی دریچه آئورت دچار هستند، هیچ دسته علامتها قابل مشاهدهای را تجربه نمیکنند، تا هنگامی که همین روزنه به قدری تنگ شود که میزان خونی که از آن جریان پیدا میکند، به طور قابل ملاحظهای کمتر یابد. عامل پهناور شدن این ماهیچهها آن میباشد که اهمیت تنگ شدن دریچه آئورت، بطن قلب مجبور میباشد سختتر فعالیت کند تا بتواند خون به اندازه را از همین دریچه تنگ به باطن سرخرگ آئورت بفرستد. در نتیجه قلب می بایست کلیدی شدت بیشتری کار نماید تا بتواند خون کافی را از این روزنه ریز عبور دریچه سقفی قیمت بدهد. در چنین شرایطی، فرآیند تنگ شدن روزنه آئورت از آن‌گاه از 60 سالگی شروع میشود، ولی معمولا تا سن 70 یا 80 سالگی، علامتها خاصی را ایجاد نمیکند. فرآیند نخستین معالجه همین عارضه میتواند شامل یاری به متوقف نمودن یا کند کردن پروسه پیشرفت عارضه باشد. به جهت اشخاصی که اهمیت وجود ابتلاء به تنگی دریچه آئورت علامت ها مشخصی از همین عارضه در آن ها چشم نمیشود، پزشکان غالباً یک آزمون ورزش (یا استرس) انجام میدهند. یک علت دیگر به جهت تنگی دریچه آئورت در جوانان آن است که دهانه این دریچه کوچک می ماند و به شکل هماهنگ اساسی قلب پرورش نمیکند. در اين صورت مجرای دریچه آئورت به همان میزان باقی میماند، ولی خویش ساختار قلب پرورش می نماید و بزرگتر میشود.

ایندکسر