در اتاقهای اشتراکی به کار گیری از این کلید و پریز ایدهی زیاد مهربانی است. دکمه و پریز برق نسوز از گزاره اشکال دکمه و پریز برق است که سبب افزایش ایمنی ساختمان میشود. همین مدل کلید و پریز بوسیله سنسورهایی که دارااست که بدون نور شدن هوا و قلیل شدن نور را می فهمد و خودکار پر‌نور میشود. همین دسته سوییچ و پریزها به این رخ میباشد که اهمیت به حرکت هستند و به رخ مداد چراغها روشن میشود. فاصله تصویر پریز روی خط پیرامون از نزدیکترین لبه در یا این که پنجرهایی که از کف شروع شده می باشد نباید از ۱٫۵ متر بیشتر باشد. مسافت استانداردی که به جهت پریزها از کف وجود دارااست 30 الی 40 سانتی متر می باشد و کاهش یا اکثر بودن این فاصله بر خلاف مقررات بوده و می تواند سبب بروز نقص‌ در سیم کشی گردد. پ: دست کم فاصله سیم ها و کابلھای برق فشار ضعیف با لوله ھای توکار گاز طبیعی که با مصالح ساختمانی پوشیده می شوند برابر ۱۰ سانتی متر است. حداکثر مسافت پریزها از یکدیگر 3 متر می باشد . کلید و پریز کلیدی به صدا بخش اعظم در خانه و دکمه و پریز اصلی به حرکت اکثر در بیرون از خانه کاربرد دارد. • کلید و پریز اهمیت به صدا و حرکت از گونه های سوییچ و پریز لمسی هستند. از اشکال دیگر سوییچ و پریز الکتریسیته هوشمند کلید و پریز اهمیت به صدا هستند که می توان فارغ از فشردن کلید، چراغها را کلیدی صدا پر‌نور کرد. کلید و پریز الکتریسیته حیاتی به صدا از اشکال سوییچ و پریز برق کهن بوده میباشد که امروزه اصلی ترقی تکنولوژی همین گونه پیشرفتهتر و کاراتر شده است. سوییچ و پریز قابل تهیه و تنظیم از انواع دکمه و پریز الکتریسیته می باشد که برای دوری از هدررفتن انرژی مضاعف مطلوب هست و همین کلید و پریزها در صورتی که شما در درون اتاق باشید چراغ را پر‌نور و در غیر این رخ خاموش می کند. تعویض دکمه و پریز به خصوص در روزگار مواجه شدن اهمیت اتصالی کردن آن یک عدد از مهمترین اقداماتی است که بایستی به منظور پیشگیری از خطرات احتمالی از گزاره آتش سوزی انجام داد. جایگاه آن ها، در سرویس های بهداشتی، باید در جاهایی قرار بگیرند، که تا حد قابلیت از برخورد اهمیت آب به بدور باشند. در اینجا عمده به تحلیل وب وب سایت کلید و پریز ساختمان.

ایندکسر