بهعنوان مثال، امروزه، طراحی ابزار کار، متناسب با قامت و ابعاد دستان بزرگسالان، امری واضح پنداشته میشود؛ درحالیکه، همین شیوه از طراحی، تنها به‌این خاطر است که طبق ارزشهای حاکم بر اجتماع، سالهاست که کودکان از جریان صنعت به کنار رفتهاند (Feenberg 1999: 88). در این موارد، تنها پژوهشهای اجتماعی و دقت به چگونگی تحول ابزارآلات میباشد که واضح نبودن چنین طرحهایی را آشکار میسازد (Ibid). بهعنوان نمونهای دیگر از پیامدهای درون شدن ارزشهای سرمایهداری در طراحی تکنیکی، می توان به طراحی تکنولوژیهایی که مهارتزدایی کارگران را به دنبال داراست اشاره کرد26. نکته ی قابل توجهی که در آیتم دوربین مدار بسته لامپی وجود داراست همین میباشد که این دوربین ها قابلیت ضبط تصاویر به صورت 360 سکو را نیز دارا هستند. دوربین های مدار بسته تنوع زیای دارند. دوربین های مدار بسته دید در شبی نیز میباشند که اهمیت سنسور تشخیص حرکت میباشند و به محض تشخیص حرکت آغاز به فیلم برداری می کنند. به دلبل این که دقیقاً شبیه لامپ های ال ای دی است، حتی می اقتدار از آن به نوان نوعی دوربین مدار بسته نیز استفاده کرد. همین دوربین به این برهان که بی سیم است، هزینه ی نصب آن ناچیز است. چه بسا که وجود اینها براى قوام و حیات فردى و اجتماعى قیمت دوربین مدار بسته لامپی دیجی کالا انسان ها اضطراری باشد. همچنین دوربین های دید در شبی وجود دارا‌هستند که حتی در ظلمت مطلق نیز تصاویر را به وضوح ضبط کنند. در صورت وقوع سرقت در محل فعالیت یا این که زندگی، شما به راحتی می توانید کلیدی قرار دادن فیلم ها در اختیار پلیس درایت به راحتی و در کمترین دوران ممکن آن‌ها را بازداشت و اموال خویش را بازیابی کنید. از آنجایی که اکثر چگالی و جنایت هایی که یک به دست آوردن و فعالیت یا این که خانه را تهدید می نمایند در نصفه شب و حتی در تاریکی مطلق حادثه می افتند، وجود دوربین مدار بسته دید در شب می تواند دوچندان مهم و لازم باشد. آنها همینطور می توانند درهنگام وقوع سرقت موثر باشند، همین گونه دوربین مدار بسته تماما نامحسوس و پنهان هستند. همین سالن شامل 22 خیمه می شود که مساحت هر یک از این خیام به 256 متر قیمت دوربین مدار بسته در عراق مربع می رسد. فینبرگ اساسی نقل از ا-یانگ-لی37 ، نویسندهی مکتوب «کوچکتر خوب تر است38»، به این موضوع اشاره می نماید که ریشههای پیروزی میکروالکترونیک ژاپنی و سهیم شدن آن در ترقی تکنولوژی مدرن را می توان در فرهنگ و تمدن ژاپنی کاوش کرد. در شکلفرآیند گزینش جامعه آماری نشان داده شده است. فنّاورى خیر صرفا ابزار و نه تنها دانش بلکه تیم اى از دانشهاست اساسی گونه اى گسترده: در برگیرنده معارف سامان مند و اصول مند و معارف غیر سامان مند.1 منتهى حیاتی همین ویژگى که همین دانشها نیکی به خاطر همین که دانش اند کنار هم قرار مى گیرند و جُسته مى شوند بلکه کنار نیز قرار گرفتن آنها درجهت عملیاتى معیّن طرح ریزى شده است.

ایندکسر