به منظور ارزيابي ضرر و زیان كرم ساقه خوار برنج (Chilo suppressalis Walker)، آزمايشي حساس دو دلیل (سه رقم برنج و پنج شیوه سم پاشي) در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي به صورت فاكتوريل انجام شد. در طي سه سال آزمايش ميانگين % جوانه مركزي خشك شده و خوشه هاي سفيد شده به ترتيب 1.34 و 2.49 و كاهش عملكرد نسبت به شاهد 12.20 كيلوگرم در هكتار برآورد شد. در اين مطالعه اثر ضد قارچي كرم تربينافين یکسال و كرم كلوتريمازول یک سال در مبتلايان به بيماري پيتريازيس ورسيكالر گزینه مقايسه قرار گرفت.مواد و روشها: اين مطالعه كارآزمايي باليني بر روي 50 بيمار (30 مورد مرد و 20 گزینه زن) اهمیت ميانگين سني 20 سال و طيف سني 15 تا 55 سال كه به صورت تصادفي، پایین درمان 4 هفته اي اهمیت کرم تربينافين یکسال يا کرم کلوتريمازول 1سال قرار گرفتند، انجام شد. تربينافين بر روي بسياري از قارچ ها به رخ خوراكي يا موضعي کار مي كند. سوابق و هدف: تربينافين از گروه آليلامين ها، نوع جديدي از داروهاي ضد قارچ می باشد كه از طريق مهار اسكوالن اپوكسيداز مانع ساخته شدن استرول در قارچ مي شود و مهم تجمع اسكوالن، فرايند قارچ كشي اوليه را موجب مي شود. سير بهبودي بيماري قبل از آغاز مطالعه و پايان هر هفته از لحاظ باليني و قارچ شناسي گزینه ارزيابي قرار گرفت. در هفته دوم در تیم درماني تربينافين، درصد منفي شدن آزمايش مستقيم ميكروسكوپي 4/1 برابر گروه درماني ميكونازول 2 بوده هست و در پايان هفته چهارم اين ميزان در گروه درماني تربينافين، 95 % و در تیم درماني ميكونازول، 90 درصد بوده است. در سطح اولیه فرمولاسيون مناسب اسپيرنولاكتون موضعي تهيه شد. بدين ترتيب كه كرم هاي حاوي 2% اسپيرنولاكتون در پايه كرم هاي آبي، تامپون، محو شونده، روغني و كرم سرد ساخته شد و سپس امتحان هاي كنترل فيزيكي و شيميايي شامل امتحان هاي بررسي خصوصيات ظاهري، بررسي يكنواختي، قوام ظاهري و قابليت پخش، آزادسازي ماده موءثر از پايه كرم و تعيين میزان ماده مفید روي كرم هاي ساخته انجام شد. در صورتی که شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در مورد کرم آبرسان رخ صمیم لطفا از سایت ما دیدن کنید.

ایندکسر