بعضا لوله بازکنها حاوی ذرات کوچک آلومینیوم نیز هستند، آلومینیوم به سود کاستیک در آب واکنش میدهد و گاز هیدروژن ساخت میکند. که بر اثر همین اتفاق، ذرات آب و سود کاستیک به اطراف پاشیده میشود. سدیم هیدروکسید در شکل تماس به پوست و دیده انسان سود پرک 99 جراحت میرساند. سود جامد پرک، هیدروکسید سدیم جامد، کاستیک سودا، سود کاستیک، سود کاستیک پرک، سود پرک، چرب گیر صنعتی، هیدروکسید سدیم و چربی گیر صنعتی، تمامی نام هایی میباشد که برای سود پرک آیتم استعمال قرار می قیمت سود پرک 98 درصد گیرد. سود سوزآور جامد در فرآیندهای سنتز ترکیبات آلی، تصفیه فرآوردههای نفتی، صنعت های نساجی در تولید ابریشم، و سپید نمودن پارچه، در صنایع برگه سازی، تولید صابون، تولید فلز آلومینیوم، تهیه و تنظیم سدیم، صنعت های شیشه سازی و … محلولهای تمیز کننده و لوله باز کن که حاوی سدیم هیدروکسید میباشند (به رخ جامد یعنی سود پرک یا این که به شکل محلول در آب به این معنی که سود مایع) چربیها را به صابون که محلول در آب است، تبدیل میکند. سودپرک کریستال به باعث ویژگی و کاربردهای گستردهای که دارد، در شرکتها و کارخانههای بسیاری به ساخت میرسد. به جهت خرید کردن سود پرک به مناسب ترین ارزش ممکن و داشتن متانت خاطر ، به ما که ایجاد کننده این جنس می باشیم مراجعه نمایید چون در صورتی که کاستیک سودا را از مرکز ها غیر معتبر خریداری فرمایید امکان وجود ناخالصی های مختلفی همچون نمک ، کربنات سدیم ، سولفات سدیم ، کلرات سدیم ، ترکیبات آهنی و نیکل در آن بسیار است. مزیت استعمال از سود کاستیک به جهت پاکسازی محفظه و سیستم کروماتوگرافی شامل بازده مناسب، هزینه کم و سهولت در تشخیص و شناسایی مقادیر به جا باقی مانده آن میباشد. بیشترین بازده ای که دربین روش های متفاوت برای ساخت سود پرک وجود دارااست الکترولیز محلول سدیم کلرید در دقیق الکترولیتی می باشد به همین رخ که در پروسه پیل جیوه ، جریانی از جیوه که به تیتر کاتد استعمال میشود اصلی ملغمه سدیم حاصل اهمیت آب ترکیب می‌شود و در عاقبت سدیم هیدروکسید تولید می شود. سود سوز آور ، به عامل خواص چربی بری در تهیه و تنظیم و ساخت مواد شوینده همچون صابون به کارگیری می شود. اما به هر حال، یه خرده از آن را می توانید در دکان آنلاین خریداری نمایید. سود سوز آور ، به علت خاصیت رنگ بری ، در صنعت کاغذسازی و نساجی استفاده می شود. بهتر است بدانید سود پرک رنگ و چوب را می خورد و از فی مابین می برد. سدیم هیدروکسید یک چربی گیر کار کشته می باشد و هنگامی که در تماس دارای چربی قرار گیرد به راحتی آن را در خویش حل میکند. این ماده ، بضاعت و توان تبدیل چربی ها را به صابون سدیمی محلول در آب را دارد. در صورتی که مقدار متعددی سود پرک به لوله گرفته وارد شود، گرمای تولید شده در اثر واکنش حساس آب می تواند موجب به جوش وارد شدن آب شود.

ایندکسر