سطح بعد اسید کلریدریک دارای غلظت بالا به دست میآید که اهمیت رقیق کردن آن را به ۳۷ درصد خرید لیپوئیک اسید میرسانند. اهمیت تجمع این ماده در بدن شما سپس از ورزش احساس گرفتگی و کوفتگی در بدن خود خواهید نمود. فسفر یک ماده مغذی گیاهی حتمی است و بوسیله ریشه های گیاهی، به طور معمول به عنوان یون دی هیدروژن فسفات، H2PO4، مشتق شده از اسید فسفریک، H3PO4 گرفته شده است. در سرانجام کودهای فسفره می بایست در مجاورت ریشه مصرف شود و کود نباید حساس خاک ادغام شود تا از یکپارچه سازی و غیرفعال شدن آن پرهیز شود. و از تغییر رنگ ، طعم یا این که بافت آن ها تا حدودی خودداری به کار آورند. همینطور طعم نوشابه را بهبود میدهد. یکی از کاربردهای خوراکی همین ماده، به کار گیری در نوشابه هاست. از همین ماده بیشتر به جهت در اختیار گرفتن اسیدیته نوشابه به کارگیری میشود. قرار گرفتن در معرض این ماده می تواند به رخ تماس اهمیت پوست / بدن، بلع یا استنشاق بخارات صورت گیرد. این ماده شیمیایی عمدتا به سه نمک فسفات تبدیل می شود که به عنوان کود استفاده می شود. همین اسید نباید در معرض تماس اهمیت فلزات واکنش پذیر و حتی اکسید آن ها، مواد قلیایی، الکل ها و سایر مواد فعال از لحاظ شیمیایی قرار بگیرد زیرا در این شکل واکنش های شدیدی را شروع می نماید و باعث خورده شدن فلزات نیز می شود. در اثر واکنش اسید کرومیک اساسی آند کروم، شاهد درخشندگی و درخشان شدن فلز آبکاری شده خواهیم بود. کاربرد حیاتی جوهر گوگرد در ساخت اسید فسفریک طی واکنش آن کلیدی خاک فسفات می باشد. مانده از خاک مستقر است. رخ های گسترده ای از مواد شیمیایی آزمایشگاهی و معرف ها میباشند که به جهت باز‌نگری میکروسکوپی از آن ها استعمال می شود. مواد شیمیایی را بر پایه % خلوص آن به گریدهای مختلفی تقسیم بندی می نمایند که در ادامه به تحلیل آن ها خواهیم پرداخت. این ماده تشکیل دهنده سلول های گیاهی میباشد که برای تقسیم سلولی و پرورش نوک گیاه حتمی است.

ایندکسر