موقعیت اشتغال نشان می دهد بخش اعظم پاسخگویان، خانهدار هستند و درنهایت، منطقۀ 6، بیشترین فراوانی پاسخگویان را داشته است. احمدی، کیومرث؛ علیپناه، حامد (١٣٩٤)، رویکرد آینده­پژوهانه به وضعیت صنعت سیمان در بازار سرمایه بر مبنا طریق سناریونویسی، مطالعات آینده­پژوهی و سیاست­گذاری، دوره ١، شماره ١، ٦٠-٧٢. هم اکنون مهم تکمیل داده ها و تعمیق در مورد قضیه آیتم تحقیق در وضعیت موجودش، می­توان مراحل را برای آشنایی استعاره­ها و گفتمان­های بدیل ادامه داد. به طوری که اولویت در آن، دقت به انسان و نیازهای روحی اوست، تا بتواند بدون دغدغه، در خانه­ای که سرشار از حساس لذت و آرامش و سرسبزی است، به زندگی اصیل خود ادامه دهد. در نگاه اسلام، اموال، امانت آفریدگار در دست مردمان است، اسراف و تبذیر جایی ندارد و مصرف بیش از حد، امری مذموم و ناروا به شمار میآید. این بدان مفهوم می باشد که گرمای بیش از حد به جهت تبخیر آب به کارگیری نمی شود (زیرا زمین یه خرده خوابیده است) بلکه منجر گرم شدن هوا می شود. اکسید کربن فرآیند تغییری شبانهروزی هم دارد، به همین مفهوم که طبق معمول حداکثر آن در شب و دست‌کم آن در آن گاه از ظهرها هم‌زمان اهمیت حداکثر شدت تلاطم بازدید میشود. این فرآیند عمدتا تبخیر می باشد ، خیر تعرق ، چون مناطق سبز نسبتاً کوچک میباشند و گیاهان مقداری برای شکافت وجود دارند. چنانچه تجهیزاتی که در ساختمان سبز کارگزاری میشود، از لحاظ مصرف انرژی بهینهسازی شده باشند؛ این فعالیت باعث خواهد شد تا تندرست و امنیت اشخاص باطن ساختمان تضمین شود و در نتیجه، متانت و رفاه بیشتری برای آن‌ها تامین خواهد شد. یا در استعاره منزل هوشمند، به کمک تکنولوژی و فناوری، به معماری سبز و استوار دست خواهیم یافت. باتوجه به دلایل روحی و اقتصادی ناشی از قرنطینه خانگی در اثر شیوع بیماری کووید-١٩، یکی از مهم­ترین موادتشکیل دهنده برای منزل آتی دقت فراوان دوچندان به فضای سبز، گیاهان، منظر و پایداری می­باشد. براساس همین تحقیقات می توان نتیجه گرفت که روشهای معمول تصفیه آب از گزاره گذراندن از فیلتر و همینطور گندزدایی تا حد زیادی در از میان بردن این ویروس موثر خواهد بود. این بادهای محلی در فواصل مضاعف کمتری نسبت به آنچه که در اثر الگوهای گردش هوا و اختلاف فشار هوا بر بر روی مجموعه کشور ها ها تولید می شود، رخ می دهند. به تیتر مثال، از نحوه حالت استراتژیک بوستان ها و اجسام آبی (به عنوان مثال استخرها و دریاچه ها) و ایجاد سوله هایی در پایین شهر به طوری که آلودگی هوا بوسیله باد برطرف شود و به محیط شهری وارد نشود. امروزه حساس خانه­ها از چالش جهانی “در منزل ماندن” هویداست، به طوری که بیماری نو کووید-١٩ سبب ساز خانه­نشین شدن کلیه قشرها از کلیه ملت­ها شده است، به نوعی که گفته می­شود فقط واکسن این ویروس توسط معماران ساخته شده، هزینه تولید استخر نی نی سایت به این معنی که خانه­ها. این آب می تواند تبخیر شده یا وارد سیستم فاضلاب شود. پوشش اصلی و طبیعی زمین ممکن است در چمنزارها یا پارک ها محافظت شود، ولی طبق معمول تنها قسمت کوچکی از منطقه شهر را اشغال می کند.سطح شهر اکثر زمان ها شخصیتی دوچندان پیچیده دارد که متشکل از موزاییکی از مواد مختلف سطحی است.علاوه بر این، هندسه سه بعدی شهرها تمایل به تابش تابش در نزدیکی مرحله دارااست و براین اساس کاهش افت تابش موج طولانی مشاهده می شود. آزمون بررسی واریانس جدول شمارۀ 12 نشان می دهد تفاوت در میان متوسط رفتار مصرف آب در بخشها مسکونی متفاوت ازلحاظ آماری در سطح 95 درصد، معنادار است؛ بهگونهای که ساکنان منطقۀ 4 نسبت به سایر مناطق، در مصرف آب صرفهجویانهتر رفتار کردهاند. همچنین، رابطۀ معنادار منطقۀ محل سکونت و کردار مصرف آب اشخاص نشان بخشید ساکنان مناطق بالاتر شهر در مصرف آب، اخلاق صرفهجویانهتری نسبت به افراد مستقر مناطق تحت دارند که ممکن میباشد بهعلت آلرژی اقتصادی آن‌ها دربارۀ مصرف باشد که بخشها بالا را به صرفهجویی اکثر وادار میکند؛ اما میتوان علت این سرانجام را در قالب پژوهش دیگری نشان داد. دربارۀ تفاوت رفتار مصرف آب دربین زنان مشغول به کار و خانهدار، گفتنی است احتمالاً زنان شاغل، وقت کمتری را به کارها خانهداری اختصاص میدهند؛ بنابراین، صرفهجویانه در مصرف آب کردار میکنند؛ ولی متغیر تحصیلات، ارتباط معناداری حیاتی کردار مصرف آب نشان نداده است. فرضیۀ سوم: دربین سن و میزان کردار مصرف آب زنان متأهل در شهر اصفهان، رابطۀ معناداری وجود دارد. در کل، وقتی که بخشها بخش اعظم در خانه ماندن و یک نفر را مسئول مایحتاج روزانه کرده باشند کاهش مقیاس بیماری وشرایط خوب تر به وجود می آید. تاثیرات انسان و اقلیم، بر سلامتی شهروندان در برنامه ریزی شهری و عوامل طبق معمول دگرگونی و تغییر در اقلیم، پدیدهای طبیعی میباشد .که در مقیاس هنگامی چندین هزار ساله شکل می‌دهد البته تغییرات اقلیمی که اخیراً به وقوع پیوسته؛ در مقایسه با تغییرات اقلیمی دو میلیون سال پیش شدیدتر بوده می باشد و زمین در طول دو ده سال قبلی به اوج گرمای خویش در دو هزار سال اخیر رسیده است. همین اغتشاشها در مقیاس هنگامی روز، هفته و ماه فعالیت میکنند.

ایندکسر