حامل های بلند کوید یک سال بعد با علائم ناتوان کننده ای دست و پنجه نرم می کردند


IE 11 پشتیبانی نمی شود. برای یک تجربه بهینه ، در مرورگر دیگری به سایت ما مراجعه کنید.