همین مورد قضیه سوی دیگری هم دارد؛ هر یک سری وزیر اقتصاد بهصراحت اعلام کرد که هرگز دستورالعملی مبنی بر توقف پرداخت مرهون در ماههای آخرین سال از سوی وزارت اقتصاد برای بانکهای مدنی وجود نداشته و از نظر ما هیچ محدودیتی برای وامدهی بانکها غیر از ضوابط و محدودیتهایی که خزانه مرکزی در منزلت ناظر به جهت آنان وضع کرده، وجود ندارد اما مسئله رغبتنداشتن بانکها به جهت ارائه تسهیلات در ماههای آخرین سال به مورد قضیه «تعادل در حوزه مصارف و منابع» برمیگردد؛ اتفاقی که در ماههای پایانی سال میافتد همین می باشد که منابع بانکها ضعیف میشود. منابع تبارک در بانکها غالبا در اختیار کارخانهها و مجموعههایی اهمیت یکسری نیروی انسانی قرار دارااست و پرداختی این مجموعهها در نقطه نهایی سال به کارگران و نیروی انسانی ارتقا مییابد و می بایست عیدی، جایزه و حقوق و دستمزد کارگران را بپردازند. خیلی از غذاهای موجود در منو رستوران را به احتمال بسیار تا قبل از این نشنیده اید. در همین بازی که آنلاین است، گیمرها در یک جزیره به رقابت می پردازند و به جهت زنده ماندن باید کارایی کنند و دیگر گیمرها را از میان ببرند. پاسخش این است که هر تصمیمی آییننامه اجرایی خودش را طلب می‌نماید و ولی شیوه و رسم اداری خودش را دارد. حیاتی مدیر به اتاق شیشهایاش میروم، فضای رسمی بینمان شکسته و پشت میزش که مینشیند ماسکش را از یکطرف آزاد میکند. از این رو در ماههای آخر سال عملا سپرده همه بانکها کمتر پیدا میکند. امروز همگی چیز کلیدی گذشتههایم فرق دارد. نمیشود امر بخشید به تمامی وام بدهید و تمامی هم بتوانند مرهون بگیرند! چگونگیاش ولی مربوط به خویش موسسه است. اما این خصوصیت ها قابل افزایش میباشند و شما میتوانید مهم استفاده از جم فری فایر خصوصیت ها و قابلیت های شخصیت خود در بازی را ارتقاء دهید. یک عدد از همین موانع همین ضمانت کننده کارمند بود آن نیز در مناطق محروم یا مناطق بومی که شغل رایجشان کشاورزی و دامداری است جوانها به استدلال نداشتن ضمانت کننده معتبر کارمند نتوانستند وام ازدواج را اخذ کنند. رایجترین و احتمالا عجیبترینش مربوط به مرهون ازدواج است؛ وامی که قرار بود به عنوان ابزاری تشویقی درباره ی رواج به ازدواج و فرزندآوری باشد اما آن قدر سد و مانع به جهت دریافتش وجود داراست که بخش اعظمی از نه اخذ آن گذشتند. حتی سپردههای خرد که وابسته به مردم هست دراینباره وقتی کاهش پیدا میکند؛ چرا که مردمان در نقطه نهایی سال هزینه مهاجرت را تامین می نمایند یا همین که به دنبال نوسازی یا این که تبدیل به احسن میزان دارایی خویش هستند به این ترتیب سپردههای خود را از بانکها بیرون میکنند. من در فهرست مشمولان اخذ مرهون فارغ از ضامن جزو «کارمندان موسسات دارای بخش خصوصی» قرار میگیرم که ولی حقوقم هم از نحوه خزانه سامان پرداخت می شود اما همین حالت نیز برای بانک سامان اهمیتی ندارد؛ چرا که مدیریت شعبه بیان می کند پیش از این نیز وامهای خرد از طریق این خزانه بدون ضمانت کننده پرداخت میشد! رئیس میگوید: «داستان مدیون بدون ضامن تفاوتی حیاتی دیگر حالت وامهای خرد ندارد. چنانچه شما هر نوع سوالی در رابطه اهمیت چه جایی و شیوه به کارگیری از فروش پتروشیمی جم دارید، می توانید اهمیت ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر