هالتر را بهآرامی و تمرکز بر بر روی سینه خود تحت بیاورید (بخش منفی) و اساسی کمک مربی یا این که حریف تمرینی، نصیب مثبت حرکت به این معنی که بالا آوردن هالتر را انجام دهید. در این روش تعداد تکرارهای انتهای تمرین و یا در نقطه توقف را به یاری مربی یا این که همپا تمرینی انجام میدهید. حتماً توجه داشته باشید که موفقیت شما در هر برنامه تمرینی حقیقتاً متعلق به رژیم غذایی و خواب شما است. هدف از نوشتن این نوشته این میباشد که یک برنامه بدنسازی رشته ای چطور می باشد همینطور که از نامش هم پیدا هست می بایست ورزشکار مدت زمانه متعددی ورزش کرده باشدومبتدی نباشد ونیازمند ۶روز تمرین درهفته می باشدوهدف متمرکزشدن برافزایش حداکثری عضله می باشد.برنامه تمرینی بااهداف متفاوتی مثل حجم گرفتن عضله سازی لاغری کات کردن تهیه می شود.دربرنامه فن ای همت می شود که حرکات طوری قراربگیرند که درطی هنگامی معلوم به بهترین حجم ممکن دست پیدا کنید همینطور تعداد ست ها وتکرارها نسبت به برنامه تمرینی مرحله های مبتدی و تازه کار وپایین تر بخش اعظم می باشد.برنامه بدنسازی فن ای یک روز در هفته استراحت داراست و استراحت در بین ست ها ۶۰الی۹۰ثانیه به اندازه است.یک روز فن ای به جهت تمرینات پا حرکاتی نظیر اسکوات هاگ دستگاه جلوران دستگاه پشت ران دستگاه ساق پا نشسته بادستگاه ساق پاایستاده بادستگاه و… همینطور یکی از از مکمل های ارزان، اثرگذار و اساسی فواید علمی زیاد زیاد، مکمل کراتین است. همینطور در هر دو فاز ارتقاء قدرت و حجم گزینه استفاده قرار میگیرد. میزان توان همین افراد تغییری نکرده میباشد و اهمیت وجود اینکه آراسته تمرین میکنند سایز عضلات را ارتقا ندادهاند. محققان به همین نتیجه رسیدهاند که اقتدار عضله ها در بخش منفی حرکت بیش از بخش مثبت آن بوده و درنتیجه به جهت ارتقاء توان به عمل میرود. همین روش را بیش از 4 هفته اجرا نکنید. در این سیستم اهمیت اجرای دو حرکت مختلف کارایی می کنیم که دو یا تعدادی گروه عضلانی را که معمولاً عضله ها متقابل هستند، مشغول نماییم. حساس این طرز عضله سازی در مدتزمان کوتاهتری اتفاق خواهد افتاد. دیگر برنامههای موجود در وب سایت حیاتی هدف عضله سازی و چربی سوزی مشاهده کنید. برنامههای Jefit شامل بدنسازی، وزنهبرداری، پاورلیفتینگ میشود. به این رخ که در هر ست میزان وزنهها کاسته می‌شود و در کمترین نقطه شدت، تمرین به نقطه نهایی میرسد. بهعنوان نمونه در حرکت پرس سینه، ست اولیه را حساس وزنه 60 کیلوگرمی 10 برنامه بدنسازی به جهت نوجوانان لاغر تکرار اجرا میشود. بعد از آن عضله‌ها را با ۳۵ تکرار خواهید سوزاند تا پایانی فیبرهای عضلانی هم آتش بگیرند. در صورت وجود سوال و یا مشکل، میتوانید از دکمه نظرات اعضا در این کاغذ دارای مرکز تخصصی ارائه برنامه بدنسازی و رژیم غذایی بدن ورز در رابطه بوده و سوال ها و یا این که نظرات خویش را مطرح نمایید، نیز چنین از بخش راهنمای خرید، به داده ها عمده دسترسی داشته باشید.

ایندکسر