مطابق این ماده، نماینده قانونی می بایست در حدودی که موکل به جهت او انتخاب می‌کند به انجام مسئله وکالت بپردازد چرا که حدود اختیار نماینده قانونی را وکیل کرج طلاق موکل تعیین میکند. در تصرف عدوانی نیازی وجود ندارد که مالکیت خواهان به ثابت رسد و فقط مساله حیاتی ثابت سابقه تصرف می باشد ولی در دعوای خلع ید خواهان می بایست مالکیت خویش را نسبت به وکیل حرفه ای در کرج ملک ثابت کند. بارها شاهد این بوده ایم که عدم دور اندیشی افراد در حصر وراثت سبب ساز مشکلات جبران ناپذیری شده است پس امداد نمودن از یک وکیل ارث نظر به این که اشراف تام به مساعل حقوقی داراست می تواند از هرحیث به جهت شما سودمند باشد. ارائه مشاوره های حقوقی، طرح لایحه و دفاع، هدایت در خصوص طرح دعوا، خدماتی می باشد که توسط این مرکز برای کسانی که به دنبال بهترین نماینده قانونی ملکی میباشند ارائه میشود. همینطور در بعضا دیگر از دعاوی ملکی به دلیل آن که دعوا تعارض منافع به شدت دوچندان است، به کارگیری از داوری عمل ساز نخواهد بود. پس در چنین وکالت هایی نمیتوان حکمیکلی صادر نمود بلکه اهمیت اعتنا به قصد مشترک و واقعی طرفین و نیز چنین اوضاع، شرایط، قراین و عارضه ها دیگر حسب ماده 4 قانون آئین دادرسی دولتی بایستی در هر گزینه به نحو خاصی تعیین تکلیف نمود. چرا که در واقع تسری یک تعهد شخصی به غیر دارای مسئولیت است، که علیالاصول در حقوق ما پذیرفته شده نیست.(مادة 226 قانون امورحسبی) پس با فوت یا جنون، خویش موظف به این معنی که یک طرف تعهد به تضمین اطلاعرسانی از دربین رفته است. روزگار مراجعه به وکیل ملکی دقیقاً می بایست مصادف باشد مهم زمانه مواجه شدن شما حساس یک مورد قضیه حقوقی مثل خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، تهیه و تنظیم قرارداد مشارکت در ایجاد و در واقع هر موضوعی که داده ها حقوقی عمده در آن، باعث می شود تصمیمات بهتری بگیرید. مد حیث داشته باشید به کار گیری از داوری صرفا در برخی از گونه های اختلافات ملکی امکان اجرا دارد، برای مثال در خصوص قراردادهای مشارکت در ایجاد و یا این که دعاوی مربوط به عدم پرداخت شارژ ساختمان و مواقعی از همین دست. در اکثری از ایراداتی که در رابطه اساسی اموال غیر منقول وجود دارااست نیاز به وکیل ملکی حس می شود.

ایندکسر