محصول های متمایز از این دریچه ها نیز ساخت می گردد که بنا به گوشه و کنار از انواع متعدد استعمال می شود. دریچههای رجوع و برگشت هوا هم به دو صورت سقفی و دیواری و به رخ گرد یا این که چهارگوش ساخته میشوند. در بعضی از موارد در کودکان و نوجوانانی که به رخ مادرزادی به تنگی دریچه آئورت دچار هستند، میتوان دهانه همین روزنه را از شیوه یک کار جراحی به اسم والووتومی (تخريب دريچه) باز کرد تا گشاد شود. در جراحی روزنه قلب، پزشک معالج از داخل کشاله ران تیوبی فراوان کوچک، نخ نما و توخالی به اسم میله کتتر را وارد رگ خونی بیمار (که به قلب متصل می شود) می نماید و آن را تا آئورت قلب پیش می برد. اندوکاردیت هنگامی شکل می دهد که میکروب ها (مخصوصاً از مدل باکتری) حساس وارد شدن به جریان خون، به قلب برسند و به روزنه های قلب زخم برسانند. روزنه هوا ی خورشیدی هم جهت هوارسانی به اتاق های تمیز(کلینروم ها) ساخت و بکار برده می شود. چنانچه تیغه ها یا دمپر ثابت باشد دریچه جهت تخلیه هوا استفاده میگردد و روی در یا دیواری که مشرف به راهرو باشد کارگزاری خواهدشد. این دریچهها بین حفرههای قلبی و بزرگسرخرگها قرار گرفتهاند و جهت گردش جریان خون را مشخص و معلوم میکنند. دریچه ریوی یا این که پولمونر: که بین بطن راست و سرخرگ ریوی قرار گرفتهاست. دریچه سهلتی: همین روزنه دربین دهلیز راست و بطن راست قرار دارد. نمک موجود در غذا و نوشیدنی ها ممکن می باشد قلب را تحت فشار قرار دهد. دریچه میترال: همین روزنه دربین دهلیز چپ و بطن چپ قرار دارد. در بعضی از مورد ها که فرد آیتم نظر از بیماری سرخرگهای محیطی در قسمت ران پا نیز رنج میبرد، این کاتتر از شیوه یک بریدگی کوچک که در سمت چپ قفسه سینه (روش ترانس اپیکال) و یا حتی در زیر کتف (روش اکسیلاری) ساخت میشود، به قلب فرستاده میشود. در افرادی که تنگی دریچه آئورت منجر پیدایش علائمی (از قبیل تنگی نفس در زمان عمل شدید، درد قفسه سینه یا این که غش کردن) شده میباشد و یا در صورتی که بطن چپ قلب نارسایی پیدا کرده است، به طور معمول دریچه آئورت از طرز کار جراحی تعویض میشود. در همین عمل یک کاتتر (سوند) که یک بالن در نوک آن تعبیه شده است، از طرز یک سیاهرگ یا سرخرگ به درون قلب هدایت میشود. در مرحله اول، چنانچه فکر میکنید مستعد ابتلا به این بیماری هستید، بایستی تستهای غربالگری مرتبط دارای همین بیماری را انجام دهید. روزنه بایستی به دسته ای طراحی و کارگزاشتن و تهیه و تنظیم گردد که جریان هوایی که به اتاق وارد می شود به نحوه ای باشد که موجب سلب آسایش افراد دریچه خطی اسلوت نشود. برای نصب دریچه فلزی هوا , محاسبه روزنه خطی و یا این که هر نوع دریچه دیگری بایستی از اشخاص اساسی تجربه و کار کرده یاری بگیرید.

ایندکسر