گرچه در کار این دسته از روشنفکران مملکت ارزش ساختمانی فراوانی هست که کارخانهها و سدها و بیمارستانها و آزمایشگاهها باید به همت ایشان بگردد. و آیا این خود یکی از علل بزرگ ناکامیهای روشنفکران ایران نیست؟ اما فوراً بیفزایم که غرضم از «منشیان» این دستهٔ جدید الولادهٔ علیا مخدرات مکش مرگمای از فرنگ برگشته نیست که زینت اطاق انتظار رؤسای نفت و سازمان برنامه و دیگر مؤسسات ازین دستند. ولی به این علت که نسل جدید در سنینی از عمر خود با آموزگاران سر و کار دارد که جز کار آموزیهای ابتدایی انتظار دیگری ازو نمیرود – و نیز چون سهم عمدهٔ تربیت این نسل در آن سالهای اول عمر به عهدهٔ خانواده و محیط و کوچه و رادیو تلویزیون است، به این دو دلیل آموزگاران را نیز در ردیف منشیان در دستهٔ چهارم میگذارم. و نیز همگی ایشان در تربیت نسل جوان و شخصیت ایشان عمدهترین سهم را دارند.

بازی فکری فکر بکر
و درست است که حتی در کار این دسته گاهی نشانهیی از ابتکاری هست یا آثاری در تربیت مردم دارند – ولی چه آن ابتکار و چه این اثر تربیتی، نتایج فرعی مترتب بر کار ایشان است. داستان Tera:Endlees War در سرزمینی به نام آربوریا جریان دارد و شما باید با قهرمانان خود از این سرزمین محافظت کنید. علاوه برین که ابزار کار این هر سه چهار دسته «کلام» است. چون کار این هر سه چهار دسته اغلب کاری است خالی از نفع شخصی و دور از مزدوری. در نظر داشته باشیم که چون قصد اول در کار این دسته انتفاع است همیشه در خطر مبلغ شدن برای حکومتها قرار دارند. درست است که اقلیت بسیار اندکی ازین دسته نیز در حوزهٔ روشنفکری گام بر میدارند و بندرت – اما به هر صورت میتوان یافت ناشری یا روزنامهنویسی با خبرنگاری را که به حداکثر روشنفکری هم رسیده است.

بازی فکری نهالک
با استفاده از این نوع اسباب بازی ها میتوان پسربچهها را کاملا سرگرم کرده و انرژی آنها را بهدرستی تخلیه نمود. ۳۷۶- چه نوع سیگنالی … چرا که این دستهٔ اخیر بقصد انتفاع مستقیم، مطبی دایر دارند و ناچار مخالفان احتمالی سرسخت هر نوع بیمهٔ عمومی یا بهداشت همگانی و مجانی خواهند بود. در صورتی که هر نوع بازی و هیجان سالمی که منجر به ایجاد احساس شادی و خوشحالی بشود برای هر انسانی با هر طیف سنی مختلف لازم است. در نتیجه تمرکزتان افزایش پیدا میکند و لازم است با روشهای تحلیلی و منطقی مختلف به نتیجه برسید. یک بازی شطرنج گاهی با برنده شدن یکی از طرفین به پایان نمی رسد ، بلکه ممکن است نتیجه مساوی شود.

هر کدام از پیشکسوتان ممکن است روزی برگردند و در استقلال جایگاهی پیدا کنند. در دستهٔ پنجم – یعنی که در مدار چهارم به دور مر کز روشنفکری، گویندگان و نویسندگان و اجرا کنندگان برنامههای رادیو – تلویزیون و اکثریت ناشران و روزنامهنویسان و خبرنگاران مطبوعات را میگذاریم. یعنی تمام کسانی را که کلاسهای دانشگاه و مدارس عالی و متوسطه را میگردانند یا محاکم دادگستری را. محیطی که اغلب به صورت نوعی کعبهٔ آمال در میآید برای خیل دیپلمههای هر سالهٔ مدارس. حسن اجرای این بازیها سرگرم شدن بدون نیاز به بازیهای رایانهای است که در روزگار حاضر تمام فضای ذهن و زندگی افراد را در همهی سنین اشغال کرده است.

برای کسانی که هر گونه نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی استفاده از چه بازی فکری کنیم ، شما احتمالا می توانید با ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر