او‌لین سطح از اصول عکاسی حرفه ای شامل یک سری بخش است: پیداکردن نقطه فوکوس، به کارگیری از قانون یکسوم، پیداکردن زاویه مناسب، و تکنیکهای ترکیببندی درست در عکاسی. تعیین زاویه عکاسی از دیگر اصول آموزش عکاسی حرفهای و یکی از از کلیدیترین نکته ها ترکیببندی عکس است. رفلکتورها کمکتان مینمایند به زاویه تابش نور محدود نشوید و مهم هر پرسپکتیوی که حساس میکنید خوب تر است عکس بگیرید. در ادامه، برخی از زوایای همگانی در عکاسی و تأثیری را که در عکس دارا‌هستند باز‌نگری کردهایم. برخی از عکاسان مبتدی و تازه کار خیال میکنند برای جلب دقت مخاطب به نقطه کانونی بایستی بی تردید آن را در مرکز تصویر قرار دهند و از نزدیک عکس بگیرند. اگر تا به اکنون عکس هایی از “رکود بزرگ” چشم باشید، مطلقا به برخی از کارهای او برخورده اید. به خطوطی که نگاه مخاطب را بهسمت سوژه دارای عکس جهت دهی می‌کنند خطوط هدایتگر میگوییم. خطوط عمودی احساس قدرت و اشراف را منتقل می نمایند و خطوط افقی بیانگر بی حرکتی و متانت در عکساند. دو خط افقی جدول دوز عکس شما را به ۳ نصیب افقی و دو خط عمودی جدول آن را به ۳ نصیب عمودی تقسیم میکنند. قرارگرفتن فریم در پیشزمینه و سوژه حساس در وسط حوزه به عکس عمق میدهد. در نورپردازی متقاطع، دو مبداء نور در دو طرف سوژه از دو سمت مخالف و از هر دو طرف به سوژه میتابد و یک حس عمق به آتلیه نوباوه عظیمیه کرج تصویر میدهد. Lightroom Classic به شما اذن می‌دهد که تصاویر خود را سازماندهی کرده، لغات حساس آن‌ها را تعیین کنید به آنان برچسب بزنید و از ابزارهای پیشرفتهای همچون براشها، ابزارهای گرادیان، رفع لکه، بهبود، منحنیها تون، تونینگ اسپلیت، استعمال از پروفایلهای دوربین، پروفایلها لنزها، حذف اعوجاجهای کروماتیک، تغییر تحول صورت و غیره به کارگیری کنید. بهکمک همین ضابطه میتوانید در میان نقطه کانونی عکس و پسزمینه تعادل برقرار کنید. مطابق حساس قانون یکسوم، موادسازنده مهم عکس یا باید در امتداد خطوط جدول قرار بگیرند یا این که در یک عدد از چهار نقطهای که خطوط جدول باهم تلاقی دارند. درصورتیکه شما هر دسته سوالی در ارتباط اهمیت کجا و نحوه به کار گیری از آتلیه طفل لیان گرگان دارید، می توانید اهمیت ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر