برای تنظیم فشار ثانویه سیال در یک مدار هیدرولیک که به دو فشار گوناگون دریک زمان اهمیت دو عملگر هیدرولیکی می باشد از فشارشکن کاهنده فشار به کار گیری می نماییم فشارشکن کاهنده فشار در وضعیت نرمال بصورت باز می باشد و این عملکرد تا زمانه رسیدن فشار خروجی به حد تهیه و تنظیم شده ادامه خواهد می یابد و هنگامی که فشار خروجی به کمتر از حد تنظیمی خود برسد، گلوگاه باز شده و جریان سیال به شکل آزاد برقرار می گردد .. در فشارشکن کاهنده فشار، جریان مازاد به مخزن برنمی گردد، بلکه اهمیت ساخت افت فشار در اثر تنگ شدن گلوگاه، صرفا فشار در خروجی کاهش می یابد. به کلمه دیگر پایلوت شیر فشارشکن از فشار پایین دست دستور می گیرد ، به این شکل که اصلی کمتر فشار زیر دست در اثر ارتقا برداشت از فشار تنظیمی پایلوت ، میزان گشودگی پایلوت ارتقا پیدا کرده و این برهان باعث تخلیه بخش اعظم آب درپوش می شود ، در سرانجام شیر حیاتی به مقدار بیشتری باز شده و میزان افت به‌وجود آمده در خط لوله را جبران می نماید در صورت ارتقا فشار در ذیل دست( به علت کمتر برداشت) نسبت به فشار تنظیمی پایلوت مقدار گشودگی پایلوت کمتر پیدا کرده ، فشار روی دیافراگم ارتقاء یافته ، موجب بسته شدن شیر کلیدی و در سرانجام کاهش فشار نصیب خروجی شیر تا حد تنظیمی می فشار شکن روغن هیدرولیک شود. مشکلات همین شیرها بر اثر ورود اجسام خارجی به وجود آمده و حتماً بایستی از صافی در سیستم بخار قبل از شیرهای فشارشکن به کار گیری نمایید و صافی ها به شکل زمان ای و اهمیت برنامه وقتی معین سرویس شود. 11. شیرهای فشارشکن یاکاهش فشار آب چگونه بر سیستم فاضلاب تأثیر می گذارند؟ شیر تنظیم فشار در واقع قطعه ای می باشد که اهمیت امکان کمتر فشار آب است و اجازه نمی دهد که فشار آب از حد مشخصی بالاتر رود. از متاع استیل و مواد مناسبی به جهت ساخت بدنه و امر شیرفشارشکن به عمل می رود و اتصال این دسته شیر به صورت فلنج جوشی و… لذا تغییرات جریان بالادست تغییری در عملکرد همین نوع از شیرهای فشارشکن و فشار تنظیمی تولید نمیکند. برای در اختیار گرفتن فشارهای بالا استعمال می شود و کلیدی دو جور پیستون و دیافراگم است. چنانچه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در مورد فشار شکن های هیدرولیک بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر