آتشفشان ایسلند فوران می کند ، آتشفشان شناسان می گویند این فوران ممکن است سالها ادامه یابد یا به زودی متوقف شود


IE 11 پشتیبانی نمی شود. برای یک تجربه بهینه ، در مرورگر دیگری به سایت ما مراجعه کنید.